Наставен кадар во учебната 2016/2017 година е :

                                                                                                                Славчо Давитковски, директор
 
БранкаДонева, педагог, завршен Филозофски факултет, група педагогија. На работа во Гимназијата од 01.02.1990 година.
АнитаСмилевска, психолог, завршен Филозофски факлутет, група психологија. На работа во Гимназијата од 01.09.1995 година.
   
Соња Карбева, професор, завршен Филолошки факултет, група југословенска книжевност. На работа во Гимназијата од 17.01.1994 година. Предава македонски јазик и литература.
ЈовицаТемов, професор, завршен Филолошки факултет, група југословенска книжевност. На работа во Гимназијата од 18.04.1994 година. Предава македонски јазик и литература.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Александра Стојановска, професор, завршен Филолошки факултет, група македонска и јужнословенска книжевност. На работа во Гимназијата од 03.02.1997 година. Предава македонски јазик и литература.
Магдалена Сарагинова, професор, завршен Филолошки факултет, група македонски јазик со македонска книжевност и јужнословенски книжевности. На работа во Гимназијата од 19.10.2000 година. Предава македонски јазик и литература.
Цветанка Карамаркова, професор, завршен Филолошки факултет, група македонска и јужнословенска книжевност. На работа во Гимназијата од 23.09.2003 година. Предава македонски јазик илитература, и компаративна книжевност.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Елеонора Игновска, професор, завршен Филолошки факултет, група македонски јазик и јужнословенски јазици со јужнословенска книжевност. На работа во Гимназијата од 12.01.2009 година. Предава македонски јазик и раководи со библиотеката.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Весна Павлова, професор, завршен Филолошки факултет, група македонска и јужнасловенска книжевност. На работа во Гимназијата од 21.10.2009 година. Предава македонски јазик и литература во паралелките со албански наставен јазик.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Мимоза Костоска, професор, завршен Филолошки факултет, група англиски јазик и литература. На работа во Гимназијата од 02.12.1986 година. Предава англиски јазик.
Филимена Костова, професор, завршен Филолошки факултет, група англиски јазик и литература. На работа во Гимназијата од 02.10.1991 година. Предава англиски јазик.
Соња Трајчева, професор, завршен Филолошки факултет, група англиски јазик и литература. На работа во Гимназијата од 01.09.1999 година. Предава англиски јазик.
Христина Леова, професор, завршен Филолошки факултет, група англиски јазик и литература. На работа во Гимназијата од 21.09.2003 година. Предава англиски јазик.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Билјана ЦветковаВеличковска, професор, завршен Филолошки факултет, група германски јазик и литературa. На работа во Гимназијата од 01.09.2000 година. Предава германски јазик.
Сарита Стојанова, професор, завршен Филолошки факултет, група германски јазик и литературa. На работа во Гимназијата од 01.10.2005 година. Предава германски јазик.
Билјана Миланова, професор, завршен Филолошки факултет, група француски јазик и книжевност. На работа во Гимназијата од 01.09.2007 година. Предава француски јазик.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Љубица Темелковска, професор, завршен Филолошки факултет, група француски јазик и книжевност. На работа во Гимназијата од 15.09.2010 година. Предава француски јазик.
Александра Димитриоска, професор, завршен Филолошки факултет, група романски јазици, италијански и шпански јазик. На работа во Гимназијата од 12.01.2009 година. Предава италијански јазик.
Лилјана Стрезовска-Темовска, професор, завршен Филозофски факултет, група класични студии. На работа во Гимназијата од 01.09.1996 година. Предава латински јазик.
Dejan Toshevski mala
Дејан Тошевски, наставник по информатика, информатичка технологија и програмски јазици
контакт: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оливера Левкова, професор, завршен Природно-математички факултет, група математика. На работа во Гимназијата од 01.09.1987 година.Предава математика.
Д-р Зоран Трифунов, Доктор по математичко образование. На работа во Гимназијата од 01.11.1995 година. Предава математика и математичка анализа.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Снежана Арсеновска, професор, завршен Природно-математички факултет, група математика. На работа во Гимназијата од 12.01.2009 година. Предава математика и алгебра.
Мариче Лазаровска, професор, завршен Природно-математички факултет, група математика. На работа во Гимназијата од 01.09.2010 година. Предава математика и математичка анализа.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Гордана Саздова, професор, завршен Електротехнички факултет, група информатика. На работа во Гимназијата од 01.09.1991 година. Предава информатика и информатичка технологија.
Сениха Хасановиќпрофесор, завршен Природно-математички факултет, група информатика. На работа во Гимназијата од 21.10.2009 година. Предава информатичка технологија и програмски јазици.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
   
Драгана Тевчева, професор, завршен Природно-математички факултет, група физика. На работа во Гимназијата од 01.09.2008 година. Предава физика.
Стојанова Петранка, професор, завршен Природно - математички факултет, група хемија. На работа во Гимназијата од 15.03.2011 година. Предава хемија.
Марјан Стојановски, професор, завршен Природно-математички факултет, група хемија. На работа во Гимназијата од 01.12.2009 година. Предава хемија.
   
 
Славица Спасевска, професор, завршен Природно-математички факултет, група географија. На работа во Гимназијата од 15.10.1990 година. Предава географија.
  Гроздан Вчков, професор Предава историја.
Валентина Ристова - Арсовска, професор, завршен Филозофски факултет, група историја. На работа во Гимназијата од 01.09.1999 година. Предава историја.
Сашко Николовски, професор, завршен Филозофски факултет, група историја. На работа во Гимназијата од 01.10.2000 година. Предава историја.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Д-р Бошко Караџов, наставник по Филозофија, Логика и Етика. Доктор на Филозофски науки и Доцент при Универзитетот „Евро Балкан“ - Скопје. Ангажиран во Гимназијата од 1.09.2012. Објавува online публикации, колумни и студии на блогот http://teon.blog.mk/ Контакт mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
   
Радмила Ивчева, професор, завршен Филозофски факултет, група филозофија. На работа во Гимназијата од 01.09.2000 година. Предава социологија и филозофија.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Пале Трпкова, професор, завршен Филозофски факултет, група филозофија. На работа во Гимназијата од 04.10.2004 година. Предава етика и логика.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Тања Чипевскапрофесор, завршен Економски факултет, група финасиско - сметководствен менаџмент. На работа во Гимназијата од 01.09.2006 година.Предава бизнис и претприемништво и економија.
Анисија Мајновапрофесор, завршен Економски факултет. На работа во Гимназијата од 12.01.2009 година. Предава бизнис и претприемништво и менаџмент .
Рената Гашева, професор, завршен Правен факултет, група правни науки. На работа во Гимназијата од 12.01.2009 година. Предава вовед во право.
Трајче Михајлов, професор, завршена Ликовна академија. На работа во Гимназијата од 01.09.1992 година. Предава ликовна уметност.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Ване Казамбасов, професор, завршен Факултет за музичка уметност. На работа во Гимназијата од 01.09.2004 година. Предава музичка уметност.
Петре Петрушевски, професор, завршен Факултет за физичка култура. На работа во Гимназијата од 01.02.1993 година. Предава спорт и спортски активности.
Elisaveta Mitkova Zabev mala Елисавета Миткова Жабев, наставник по психологија, завршен Факултет за психологија. Во работен однос во Гимназијата од Септември, 2012 година.
   
Зоран Јованов, професор, завршен Факултет за физичка култура. На работа во Гимназијата од 08.07.2010 година. Предава спорт и спортски активности.
Иљаз Мемети, професор, завршен Природно математички факултет, група математика. На работа во Гимназијата од 01.09.2008 година. Предава математика во паралелките со албански наставен јазик.
   
   
М-р Трпе Туфекчиев, наставник по социологија, магистер по социолошки науки, Филозофски факултет, институт за социологија. Во работен однос во Гимназијата од март, 2013 година.
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
блог: tufekciev.wordpress.com
 
 Елизабета Николовска, професор по биологија, завршен ПМФ, група биологија, насока биохемиско физиолошка. Во работен однос во гимназијата од јануари, 2013 година.
   

Googlе Translate

Присутни

Денес26
Вчера171
Оваа недела353
Овој месец2008
Вкупно220739

Во моментов присутни

3
корисници

Среда, 13 Декември 2017 04:11

Распоред на часеви

raspored dzvonenje

СОУ„Гимназија Кочо Рацин“-Велес гимназија