ANNOUNCEMENT

naslovna
Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

САКАТЕ ДА УЧИТЕ АНГЛИСКИ ЈАЗИК?

А НЕМАТЕ МОЖНОСТ?

АПЛИЦИРАЈТЕ!

Почитувани ученици,

Од октомври 2015 година, во СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ ќе започне двогодишна програма за учење на англиски јазик ACCESS, финансирана од страна на Амбасадата на САД во Скопје, која ќе ја спроведува Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО).

Програмата е наменета за ученици кои досега имале желба но немале финансиска можност факултативно да го изучуваат англискиот јазик. Формуларот за апликација можете да ја подигнете кај психологот на училиштето.

Крајниот рок за аплицирање е 1 октомври 2015, пополнетата апликација и мотивационото писмо доставете ги до психологот на училиштето. Предност ќе имаат учениците приматели на условен паричен надоместок.

За да го превземете документот за аплицирање кликнете на Превземи

DËSHIRONI TA MËSONI GJUHËN ANGLEZE?

NDËRSA NUK KENI MUNDËSI?

APLIKONI!

Nxënës të nderuar,

Prej muajit Tetor 2015, në SHMK “Gjimnazi Koço Racin” do të fillojë programi dyvjeçar për mësimin e gjuhës angleze ACCESS, i financuar nga Ambasada e SHBA-së në Shkup, të cilin do ta zbatojë Qendra maqedonase për edukim qytetar (QMEQ).

Programi dedikohet për nxënës të cilët kanë dëshirë por nuk kanë mundësi financiare që në mënyrë fakultative ta mësojnë gjuhën angleze. Formularin për aplikim mund ta merrni te psikologu i shkollës.

Afati përfundimtar për aplikim është 1 Tetori 2015, aplikacionin e plotësuar dhe letrën motivuese dorëzoni te psikologu i shkollës. Përparësi do të kenë nxënësit pranues të kompensimit të kushtëzuar në të holla.

За да го превземете документот за аплицирање кликнете на Превземи

 

Оставете коментар :

Мисија и Визија

Атрактивно, отворено, престижно училиште, предводник на современите образовни процеси, училиште кое на креативен начин ги поврзува стремежите на младите со науката, културата и спортот

Слични објави

Следете не: