САКАТЕ ДА УЧИТЕ АНГЛИСКИ ЈАЗИК? А НЕМАТЕ МОЖНОСТ? АПЛИЦИРАЈТЕ!

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

САКАТЕ ДА УЧИТЕ АНГЛИСКИ ЈАЗИК? A НЕМАТЕ МОЖНОСТ? АПЛИЦИРАЈТЕ!

Почитувани ученици,

Од септември 2017 година, во СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ повторно ќе започне двогодишна програма за учење на англиски јазик ACCESS, финансирана од страна на Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Скопје, Македонија која ја спроведува Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО).

Програмата е наменета за ученици од прва (1), втора (2) и трета (3) година кои досега имале желба но немале финансиска можност факултативно да го изучуваат англискиот јазик.

Формуларот за апликација и писмото за интерес можете да го подигнете кај психологот/педагогот на училиштето. Крајниот рок за аплицирање е 11 септември 2017 година. Пополнетата апликација и писмото за интерес во кое ќе наведете зошто сакате за се вклучите во програмата треба да се достават кај психологот/педагогот на училиштето најдоцна до горе наведениот рок за аплицирање. За повеќе информации во врска со Access програмата погледнете го следниов линк: Access Veles Graduation Video 2017/2018

DËSHIRONI TA MËSONI GJUHËN ANGLEZE? NDËRSA NUK KENI MUNDËSI? APLIKONI!

Nxënës të nderuar,

Prej muajit Shtator 2017, në SHMK “Gjimnazi Koço Racin” përsëri do të fillojë programi dyvjeçar për mësimin e gjuhës angleze ACCESS, i financuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, të cilin do ta zbatojë Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ).

Programi dedikohet për nxënës të vitit të parë (1), dytë (2) dhe tretë (3) të cilët kanë dëshirë por nuk kanë mundësi financiare që në mënyrë fakultative ta mësojnë gjuhën angleze.

Formularin për aplikim dhe letrën motivuese mund t’a merrni tek psikologu/pedagodu i shkollës. Afati përfundimtar për aplikim është 11 Shtator 2017. Aplikacionin e plotësuar dhe letrën motivuese në të cilën do të përshkruani arsyen për kyçjen tuaj në këtë program dorëzoni tek psikologu/pedagogu i shkollës deri në afatin e caktuar më lartë. Për më shumë informata në lidhje me programin Access mund të shihni linkun e mëposhtëm: Access Veles Graduation Video 2017/2018

GOOD LUCK!

Оставете коментар :

Мисија и Визија

Атрактивно, отворено, престижно училиште, предводник на современите образовни процеси, училиште кое на креативен начин ги поврзува стремежите на младите со науката, културата и спортот

Слични објави

Следете не:

Otvoren_den