ПОВИК ЗА НАСТАВНИЦИ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ACCESS ПРОГРАМАТА

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

ПОВИК ЗА НАСТАВНИЦИ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ACCESS ПРОГРАМАТА

Почитувани,

Во периодот од септември 2017 година до септември 2019 година во рамки на СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ од Велес повторно ќе се реализира Access програмата. Програмата е поддржана од Амбасадата на САД во Скопје, а се спроведува од страна на Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО). Access има за цел развивање на вештини и знаење на англискиот јазик кај деца и младинци на возраст од 15 до 18 години преку вон-училишна настава и дополнителни активности.

За потребите на Access програмата отворен е повик за наставник (1 позиција) кој ќе бидe одговорен за реализирање на наставата по англиски јазик, програмата и дополнителните активности во период од две години. Крајниот рок за аплицирање е 7 септември (четврток), 2017 година. Потребната документација за аплицирање на овој повик е достапна на следниот линк: апликација

Пополнетата апликација заедно со кратка биографија треба да се достават на следната електронска пошта: [email protected]

THIRRJE PËR ARSIMTARË TË GJUHËS ANGLEZE PËR ZBATIMIN E POGRAMIT ACCESS

Të nderuar, Në periudhën nga shtatori 2017 deri në shtator 2019 në kuadër të SHMK Gjimnazi Koço Racin nga Velesi,do te fillojë realizimi i programit Access. Programi mbështetet nga Ambasada e SHBA-së ne Shkup, ndërsa zbatohet nga Qendra maqedonase për edukim qytetar (QMEQ). Access synon të zhvillojë aftësitë dhe njohuritë e gjuhës angleze te fëmijët dhe të rinjtë në moshë 15-18 vjeçare nëpërmjet mësimit jashtëshkollor dhe aktiviteteve plotësuese.

Për nevojat e programit Access është hapur thirrje për një arsimtarë i/e cili/a do të jetë përgjegjës për realizimin e mësimit në gjuhën angleze, programit dhe aktiviteteve plotësuese në periudhë prej dy viteve. Afati përfundimtar për aplikim është 7 shtator (e enjte), 2017. Dokumentacioni i duhur për aplikim në këtë thirrje është në dispozicion në linkun vijues: kërkesë

Aplikacionin e plotësuar së bashku me biografi të shkurtër duhet të dërgohet në e-mailin vijues: [email protected]

CALL FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHERS FOR IMPLEMENTATION OF THE ACCESS PROGRAM

Dear Teachers,

In the period between September 2017 and September 2019, the Access program will be carried out in the SMS “Gymnasium Koco Racin” in Veles. The program is supported by the Embassy of the United States in Skopje and is implemented by the Macedonian Civic Education Center (MCEC). The Access program has the objective to develop English language skills and knowledge among children and youth between the age of 15 and 18, through after-school classes and enhancement activities.

In the period between September 2017 and September 2019, the Access program will be carried out in the SMS “Gymnasium Koco Racin” in Veles. The program is supported by the Embassy of the United States in Skopje and is implemented by the Macedonian Civic Education Center (MCEC). The Access program has the objective to develop English language skills and knowledge among children and youth between the age of 15 and 18, through after-school classes and enhancement activities.

The filled out application together with a short CV should be submitted at following e-mail address: [email protected]

Лице за контакт Анита Смилевска моб:070/604-390

 

Оставете коментар :

Мисија и Визија

Атрактивно, отворено, престижно училиште, предводник на современите образовни процеси, училиште кое на креативен начин ги поврзува стремежите на младите со науката, културата и спортот

Слични објави

Следете не:

Otvoren_den